Ikinyarwanda English Français
Ibiheruka gutangazwa
Ubutumwa bw'Umwepiskopi
Gahunda y'ibikorwa
AMAKURU
>> Kiliziya
>> Vatikani

UBUTUMWA NYIRUBUTUNGANE PAPA FRANSISIKO YAGENEYE UMUNSI MPUZAMAHANGA W’AMAHORO WIZIHIZWA KU ITARIKI YA 1 MUTARAMA 2014

Diyosezi ya Byumba

Ubuvandimwe, ishingiro n’inzira y’amahoro

1. Mu butumwa bwanjye bwa mbere nageneye Umunsi mpuzamahanga w’Amahoro,ndifuza kubifuriza mwebwe bantu mwese n’imiryango yose, kugira ubuzima bwuzuye ibyishimo n’amizero. Koko rero, mu mutima wa buri mugabo na buri mugore habamo icyo cyifuzo cyo kugira ubuzima bwuzuye, burangwamo n’inyota idasubirwaho y’ubuvandimwe, buganisha ku gushyira hamwe n’abandi, tutagomba kubonamo abanzi cyangwa abo duhanganye, ahubwo dukwiye kubanamo abavandimwe tugomba kwakira no guhobera. Mu by’ukuri, ubuvandimwe ni igipimo cy’ingenzi ku muntu waremewe kubana n’abandi. Kuba twiyumvamo ko tugomba kubana n’abandi bidufasha kubona no gufata umuntu wese nk’umuvandimwe nyakuri. Bitabaye ibyo, kubaka umuryango nyabantu utunganye, urangwamo amahoro akomeye kandi arambye ntibyashoboka. Byongeye kandi, ni ngombwa kwibutsa ko ubusanzwe ubuvandimwe bubanza kwigirwa mu muryango, cyane bihereye ku nshingano n’ubwuzuzanye bw’abagize uwo muryango bose, by’ubwumwihariko inshingano z’umugabo n’iz’umugore. Umuryango ni isoko y’ubuvandimwe ubwo ari bwo bwose, ni nayo mpamvu ari inkingi n’inzira y’ibanze y’amahoro, kubera ko ubikesha umuhamagaro wawo, ugomba kwigarurira isi yose ku bw’urukundo rwawo. Ukwiyongera kandi kwagutse k’uburyo bw’itumanaho kuri iyi si yacu, bigaragaza ku buryo bufatika umutima w’ubumwe no gusangira umurage rusange hagati y’ibihugu by’isi. Mu ihindagurika ry’amateka kimwe no mu runyurane rw’amoko, imiryango n’imico, tubona umuhamagaro wo kubaka umuryango ugizwe n’abavandimwe bakirana hagati yabo, kandi bamwe bakita ku bandi. Ariko uwo muhamagaro kugeza ubu usanga akenshi ubangamirwa kandi ukavuguruzwa n’ibikorerwa muri iyi si irangwa no « kutagira icyo yitaho », ibyo bikagenda bituganisha buhoro buhoro mu kumenyera umubabaro w’abandi, tugahitamo kwireba ubwacu gusa. Mu bice byinshi by’isi, guhutaza bikabije uburenganzira shingiro bwa muntu, cyane cyane uburenganzira k’ubuzima n’ubwisanzure mu by’iyobokamana ntibyigeze bihwema. Ikibazo cy’ubucuruzi bw’abantu, ibikorwa bibangamira ubuzima kandi bituma abantu barushaho kwiheba, na byo ni urugero ruteye impungenge. Ku ntambara zituma abantu bahangana hakoreshwa intwaro, hiyongeraho n’izindi zitagaragara neza, ariko zirimbura abantu buhoro buhoro, zikorwa mu rwego rw’ubukungu n’imari hakoreshejwe uburyo bwangiza ubuzima, imiryango, n’ibikorwa. Nk’uko byemejwe na Papa Benedigito wa XVI, ikusanyabukungu riratwegeranya ariko ntiritugira abavandimwe. Byongeye kandi, ubusumbane mu mibereho bugaragara, ubukene n’akarengane, ntibyerekana gusa ukubura k’ubuvandimwe buhamye, ahubwo  ni no kubura k’umuco wo gushyira hamwe. Ingengabitekerezo nshya, zirangwa no kuba nyamwigendaho mu buryo bwose, kwikunda no gukoresha umutungo mu bwikanyize bica intege umubano w’abantu, ahubwo bigashyigikira imyumvire yo « kutita ku bandi », umuco w’agasuzuguro no gutererana abatishoboye, maze bagafatwa nk’« imburamumaro ». Biragaragara neza ko umubano w’abantu ugenda uhinduka « mpa nguhe » no kwikunda. Ikindi kandi, biraboneka neza ko amategeko ngenderwaho y’imyitwarire y’ibi bihe, adashobora kugera ku buvandimwe nyakuri, kuko ubuvandimwe budashingiye k’Umubyeyi umwe, ari we shingiro nyakuri ryabwo, budashobora kubaho. Ubuvandimwe nyabwo hagati y’abantu busaba kandi bugomba gukomoka ku Mana. Ushingiye kuri uko kumenya uwo Mubyeyi, ubuvandimwe hagati y’abantu burakomera, ari byo kuvuga imyifatire ituma uba mugenzi wa mugenzi wawe kandi ukamwitaho. « Murumuna wawe ari hehe ? » (Intg 4,9). Kugira ngo twumve neza uwo muhamagaro w’umuntu mu guharanira ubuvandimwe, kumenya neza inzitizi zituma butagerwaho no kuvumbura inzira yo kuzirengaho, ni ngombwa kwemera kuyoborwa n’ubumenyi bw’umugambi w’Imana, nk’uko bigaragara ku buryo buhebuje mu Byanditswe Bitagatifu. Nk’uko bivugwa mu mateka y’uwo muryango wa kera, abantu bose baturuka ku babyeyi bamwe, Adamu na Eva, umuryango w’abantu babiri, baremwe n’Imana mu ishusho ryayo no mu misusire yayo (Intg 1, 26) ari bo babyeyi ba Kayini na Abeli. Muri iyo nkuru idutekerereza iby’uwo muryango wa kera, tubonamo intangiriro y’umuryango nyabantu, uko umubano w’abantu n’uw’ibihugu wagiye utera imbere. Abeli yari umushumba, Kayini akaba umuhinzi. Isano ikomeye kimwe n’umuhamagaro byabo ni ukuba abavandimwe ndetse no mu bibatandukanya bishingiye ku bikorwa byabo no ku muco wabo, uburyo bitwara imbere y’Imana n’ibiremwa. Icyakora iyicwa rya Abeli ryakozwe na Kayini, ryerekana mu buryo bukomeye kwanga bidasubirwaho umuhamagaro wo kuba abavandimwe. Amateka yabo (reba Intg 4 ,1-16) agaragaza umurimo ukomeye abantu bose bahamagarirwa wo kubaho bunze ubumwe, ari magirirane. Kayini mu kutihanganira ugushimwa n’Imana kwa Abeli, kubera ko yatuye amatungo ye meza – « Nyagasani yashimye Abeli n’amaturo ye, ariko ntiyashima Kayini n’amaturo ye » (Intg 4, 4-5) – yica Abeli kubera ishyari. Ni muri ubwo buryo yihakanye umuvandimwe, yanga kugira imibanire myiza n’umuvandimwe we, kuba imbere y’Imana, arangiza inshingano ze zo kwita ku muvandimwe we no kumurinda. Kuri iki kibazo Imana yabajije Kayini ngo : « Murumuna wawe ari hehe ? », Imana imusaba kwisobanura ku gikorwa cye, yarasubije ati « simbizi ! Mbese ndi umurinzi wa murumuna wanjye ? » (Intg 4, 9). Igitabo cy’Intangiriro gikomeza kitubwira kiti « Nuko Kayini ava mu maso y’Uhoraho » (4,16). Ni ngombwa kwibaza impamvu ihamye yatumye Kayini atemera isano y’ubuvandimwe, ubumwe n’umubano byamuhuzaga n’umuvandimwe we Abeli. Imana ubwayo yerekana kandi igaya Kayini kuba hafi y’ikibi ngo : « Icyaha kibunze ku irebe ry’umuryango wawe » (Intg 4, 7). Kayini yanze kurwanya ikibi maze ahitamo « gusimbukira murumuna we Abeli (Intg 4, 8), maze asuzugura atyo umugambi w’Imana. Ubwo ahemuka k’umuhamagaro we wo kuba umwana w’Imana no kubaho kivandimwe. Inkuru ya Kayini n’Abeli yigisha ko isi ifite muri yo umuhamagaro w’ubuvandimwe, ariko na none ikigiramo ubugwari bwo kuwutatira. Bigaragarira mu kwikunda kwa buri munsi, ari na yo ntandaro y’intambara n’akarengane birenze urugero : koko rero abantu benshi bapfa bazira abavandimwe babo ; birengagiza umuhamagaro wabo, ari byo kuvuga ko bagombaga kuba magirirane. « Kandi mwese muri abavandimwe » (Mt 23, 8).

2. Ikibazo umuntu yakwibaza : Ese abantu b’iyi si ntibazigera bashobora kugira inyota y’ubuvandimwe, Imana Data yashyize muri bo ? Bazashobora se gutsinda ku bw’imbaraga zabo bwite kutagira icyo bitaho, ukwikunda n’urwangano, bakemera ibitandukanya abavandimwe ? Mu yandi magambo, dushobora kuvuga muri make igisubizo Yezu aduha muri aya magambo : Dufite Umubyeyi umwe ari we Imana, twese turi abavandimwe (Mt 23, 8-9). Inkomoko y’ubuvandimwe bwacu ishinze imizi ku Bubyeyi bw’Imana. Ububyeyi bw’Imana buvugwa, si ubusanzwe bw’umubiri twese tuzi, ahubwo ni ububyeyi bukomoka ku rukundo rudasanzwe kandi rw’ukuri Imana ikunda buri muntu (Mt 6, 25-30). Ni ububyeyi bubyara ubuvandimwe bw’ukuri, kuko urukundo rw’Imana iyo rwakiriwe ruhindura imibereho yacu, rukatwubakamo ubuvandimwe ; rutuma abantu bitabira ubufatanye no gusangira bihoraho. By’umwihariko, ubuvandimwe bwa muntu bwongera kwisanzura muri Yezu Kristu no ku bwe mu rupfu rwe no mu izuka rye. Umusaraba ni “urubuga” rudasubirwaho rw’umusingi w’ubuvandimwe, abantu ubwabo batashobora kugeraho bonyine. Yezu Kristu wigize umuntu kugira ngo adukize, agakunda Se kugeza ku rupfu, urupfu ndetse rw’umusaraba (Ef 2 ,8) yatugize ibiremwa bishya ku bw’izuka rye, mu bumwe bwuzuye n’ugushaka kw’Imana, hamwe n’umugambi wayo wo kuzuza umuhamagaro k’ubuvandimwe. Kuva mu ntangiriro, Yezu akomeza umugambi wa Se, amenya icyo Se yagennye cya ngombwa ku bintu byose. Ariko Kristu yigabije urupfu kubera urukundo rwa Se, ahinduka atyo ihame rishya kandi ridasubirwaho ko duhamagariwe kwemera muri We ko turi abavandimwe, kuko turi abana b’Umubyeyi umwe. Ni We Sezerano, akaba n’urubuga bwite muntu anyuramo ngo ashobore kwiyunga n’Imana n’abavandimwe be. Mu rupfu rwa Yezu ku musaraba, harimo ukurenga ibitandukanya abantu b’Isezerano n’abanyamahanga batagiraga ukwizera, kubera ko bari bakiri abanyamahanga kugeza muri icyo gihe cy’iyuzuzwa ry’Isezerano. Nk’uko byanditse mu ibaruwa yandikiwe Abanyefezi, Yezu Kristu ni we wungira muri we abantu bose. Yezu ni we Mahoro kubera ko agira umwe abo bantu babiri, asenya urukuta rwabatandukanyaga, ari rwo rwango. Muri We yaremye umuryango umwe, umuntu umwe mushya, ikiremwamuntu gishya (2 ,14-16) . Uwemera ubuzima bwa Kristu akaba muri We, amenya ko Imana ari Se akayiyegurira wese, akayikunda kuruta byose. Umuntu wunze ubumwe n’Imana ayibonamo Imana Data, Umubyeyi wa bose, ni yo mpamvu Imana imusaba kubana n’abandi kivandimwe. Muri Kristu, mugenzi wacu arakirwa kandi agakundwa nk’umwana w’Imana, nk’umuvandimwe, atari nk’umunyamahanga cyangwa nk’uwo bahanganye cyangwa se umwanzi. Mu muryango w’Imana, aho abana bose basangiye Umubyeyi umwe, kandi kubera ko bose bagemetswe kuri Kristu, bakaba abana muri Mwana, nta “vangura” ribarangwamo. Bose bahabwa agaciro kangana kandi katavogerwa. Bose bakunzwe n’Imana, bose bacunguwe n’amaraso ya Kristu, wapfuye kandi akazuka agirira buri muntu. Ni yo mpamvu umuntu atagomba kwirengagiza ubwo buvandimwe. Ubuvandimwe, ishingiro n’inzira y’amahoro

3. Bivuzwe gutyo, biroroshye kumva ko ubuvandimwe ari ishingiro n’inzira bigana amahoro. Amabaruwa ya Gishumba yanditswe n’abapapa bambanjirije avuga ku mibanire y’abantu adufasha kubyumva neza. Birahagije kureba uko Ibaruwa ya Gishumba ya Papa Pawulo wa VI yise Iterambere ry’abantu (Populorum progressio) isobanura amahoro icyo ari cyo cyangwa se ubufatanye mu by’isi (sollicituclo rei socialis) ya Papa Yohani Pawulo wa II. Muri iyo ya mbere tubonamo ko iterambere ry’abantu nyaryo ari izina rishya ry’amahoro. Naho mw’ibaruwa ya Papa Yohani Pawulo II, dusangamo ko amahoro ari igikorwa cy’ubufatanye bwa bose. Papa Paulo wa VI yemeza ko atari abantu ku giti cyabo gusa bagomba kubana, ahubwo n’ibihugu bigomba kubana mu mwuka wa kivandimwe. Yongera ko iyo myumvire n’uwo mubano, uko gushyira hamwe gukomeye no gukorera hamwe ari ngombwa kugira ngo twubake twese ejo heza ha muntu. Iyo nshingano ireba mbere na mbere abifite. Inshingano zabo zihera ku buvandimwe bwa kamere muntu na kamere mana bikaba bigaragarira mu buryo butatu : inshingano y’ubufatanye isaba ibihugu bikize gufasha ibikiri mu bukene ; inshingano y’ubutabera mu bantu isaba kuvugurura imibanire iri hagati y’ibihugu bikomeye n’ibyoroheje ; n’inshingano y’urukundo rwa buri wese isaba ko isi yateza imbere buri wese aho abantu bose bashobora kubona icyo batanga n’icyo bahabwa, ku buryo ugutera imbere kwa bamwe kutaba inzitizi ku iterambere ry’abandi. Bityo rero, nidufata amahoro nk’iterambere ry’abantu ku buryo bumwe, ntacyatubuza kumva twese icyarimwe ko ubuvandimwe ari ishingiro fatozo ry’amahoro. Papa Yohani Paulo wa II yemeza ko amahoro ari ubukungu budakorwaho, bukaba ari ikintu cyiza cyagenewe abantu bose ntawe uvuyemo. Amahoro ashobora kugerwaho no gusogongerwa nk’ikintu cy’ingenzi mu buzima cyangwa nk’iterambere rya muntu rirambye, iyo atekerejwe nk’ireme rigamije icyiza rusange cyangwa igifitiye akamaro abantu benshi. Ibyo bikaba bisaba guca ukubiri n’irari ryo kwikubira no kugira inyota y’ubutegetsi. Ni ngombwa kwitegura kwigomwa kubera mugenzi wawe aho kumunyunyuza ugamije inyungu zawe bwite, ukamuha aho kumutsikamira ugamije inyungu zawe. Ntitugomba kubona abandi bantu, andi mahanga cyangwa ikindi gihugu nk’ibikoresho runaka tugomba kwifashisha (mu gihe tukimubonamo ubushobozi), twaba tukamujugunya, ahubwo tugomba kumubonamo umuntu dusa, dukeneyeho ubufasha. Ubufatanye bw’abakristu ntibudusaba gusa gukunda mugenzi wacu kubera ko ari ikiremwa-muntu kandi ko afite n’uburenganzira bwe bw’uko agomba kureshya n’abandi bose, ahubwo ni uko yaremwe mu ishusho nyayo y’Imana Data, akaba yaracungujwe amaraso ya Kristu, ku buryo buhoraho na Roho Mutagatifu. Aha rero Papa Yohani Pawulo II atwibutsa ko Imana Data ari umubyeyi wacu twese, ko natwe twese turi abavandimwe muri Kristu, tukaba tumurikiwe na Roho Mutagatifu, uduha kubona isi ku bundi buryo kugira ngo dushobore kuyihindura. Ubuvandimwe, intambwe y’ikubitiro mu kurwanya ubukene 4. Mu Nyandiko yise “Ubuvandimwe Nyakuri” (Caritas in Veritate), uwambanjirije yibutsaga abatuye isi ko iyo ubuvandimwe bwabuze mu bantu no mu bihugu biba intandaro ikomeye y’ubukene. Hirya no hino (tuhabona) ubukene buterwa n’uko nta mibanire ihamye ikirangwa hagati y’abantu, y’imiryango ndetse n’ibihugu. Duhangayikishijwe no kubona ukuntu ubwigunge, gushyirwa ku ruhande, kwigizwayo, guhezwa n’ubundi buryo bunyuranye bubabaza abantu bugenda bwiyongera. Ubwo bukene bwamarwa n’uko abantu bakongera guha agaciro ubuvandimwe mu miryango, babikesheje gusangira ibibashimisha n’ibibababaza, ibyago n’amahirwe bahura na byo mu buzima bwabo. Bityo rero niba ku ruhande rumwe tuhasanga igabanuka ry’ubukene rigaragara, ku rundi ruhande, ntitwakwirengagiza ukwiyongera k’ubukene, ni ukuvuga ubusumbane mu bantu no mu matsinda yababa mu karere kamwe cyangwa basangiye amateka n’umuco. Ni nayo mpamvu ari ngombwa gushyiraho politiki zihamye, zituma habaho ihame ry’ubuvandimwe buha abantu kungana no kugira uburenganzira bumwe, kuri byose, haba ku mutungo, mu byo bakorerwa mu burezi, mu buvuzi, mu ikoranabuhanga bityo buri wese akagira imibereho myiza, agahabwa amahirwe yo kugira umushinga w’ubuzima no kwiteza imbere byuzuye nk’umuntu. Tuzi neza kandi akamaro ka za politiki zigamije kugabanya ubusumbane mu kubona umutungo. Ntidukwiye kwirengagiza inyigisho ya Kiliziya ku byiswe Ubwizigame ku mibireho myiza (Hypothèque sociale), ari nayo Mutagatifu Tomasi wa Akwini aheraho avuga ko, byemewe ndetse ko ari ngombwa ko umuntu agira umutungo we bwite, naho mu byerekeranye no kuwukoresha, akaba atagomba na rimwe gufata ibintu atunze nk’aho ari ibye wenyine, ahubwo agomba kubifata nk’umutungo rusange kuko atari we wenyine ufitiye akamaro. Na none hari ubundi buryo bwa nyuma bushobora gukomeza ubuvandimwe bityo bukanatsinda ubukene ari cyo kintu cy’ingenzi mu bindi byose. Ni ukugerageza guhitamo kubaho mu buzima budahenze, bushingiye ku byangombwa, guhitamo gusangira n’abandi ibyo dutunze, tugashobora dutyo kubaho mu busabane bwa kivandimwe.
Icyo ni ikintu cy’ingenzi kugira ngo dushobore gukurikira Yezu Kristu no kuba koko abakristu. Ibi si iby’abahisemo kwiha Imana bakoze amasezerano y’ubukene, ariko ni n’iby’ingo n’imiryango myinshi ndetse n’abantu ku giti cyabo bemera badashikanya ko umubano wa kivandimwe ari ikintu cy’agaciro gakomeye. Uruhare rw’ubuvandimwe mu by’ubukungu.

5. Muri iki gihe ihungabana rikomeye ry’ubukungu ku ruhande rumwe riraterwa no kuba umuntu agenda arushaho kwitandukanya n’Imana na mugenzi we, no gushakashaka umutungo ku buryo bukabije. Ku rundi ruhande, rikaba riterwa n’uko umubano hagati y’ibihugu, mu bantu hagati y’abo ndetse no mu miryango ugenda ukendera. Ngi byo ibyatumye abantu benshi bashakashakira amahoro, umunezero no kwishimisha mu by’umutungo, barenza urugero rw’ubukungu nyabwo. Mu mwaka w’1979, Nyirubutungane Papa Yohani Pawulo wa II yamaganiye kure icyorezo cyo kuba umuntu agenda buhoro  buhoro yemera kuyoborwa n’iby’isi, nawe ubwe akaba yahinduka igikoresho. Ibi bikaba bitagaragarira amaso ako kanya, urebye imicungire isanzwe y’ubuzima, uburyo bwo kubyaza umusaruro n’imikorere ya jugujugu y’itumanaho. Ihungabana ry’ubukungu rya hato na hato ryakagombye gutuma habaho ibitekerezo bishya ku izamuka ry’ubukungu ku isi, no guhindura uburyo bwo kubaho. Ihungabana ry’ubukungu muri iki gihe, n’ingaruka zaryo zose ku mibereho y’abantu, bishobora kuba uburyo bwiza bwo kugarura imigenzo yo kwigengesera, kwigomwa, kwitsinda, gushyira imbere ubutabera no gushyira hamwe imbaraga zacu. Iyo migenzo mbonezabupfura ishobora kudufasha kurenga ibihe bikomeye turimo no kwongera kugarura ubuvandimwe hagati yacu, hamwe no kwizerana bishyitse,umuntu akeneye kurusha ibindi aho kwihugiraho no guheranwa no kwiruka ku nyungu ze bwite. Ariko iyi migenzo ni ngombwa, cyane cyane kugira ngo dushobore kubaka no kubungabunga iyi si yacu ku buryo bubereye muntu. Ubuvandimwe bucubya intambara

6. Muri uyu mwaka ushize, hari benshi mu bavandimwe bacu bagiye bazahazwa n’intambara, maze ubuvandimwe burahazaharira bikomeye. Akenshi izo ntambara ziterwa n’amakimbirane adashira ndetse zikaba benshi barebera. Jyewe na Kiliziya yose, tubabajwe kandi twifatanyije n’abantu bose bugarijwe n’intambara. Kiliziya ifite ubutumwa bwo gushyira urukundo rwa Kristu abantu bose bari mu ntambara badafite kirengera ibinyujije mu isengesho risaba amahoro, gufasha inkomere, abashonje, impunzi, abavanywe mu byabo n’intambara, n’abandi bose babaho mu bwoba. Kiliziya kandi izamura ijwi ryayo kugira ngo yumvishe abayobozi b’ibihugu imiborogo n’ububabare bw’iyo mbaga iri mu kaga, no kugira ngo bahagarike imirwano n’ibindi bikorwa bibi byose byica uburenganzira bw’ibanze bwa muntu. Ku bw’izo mpamvu, ndifuza guhamagarira abantu bose bitwaza intwaro, bakabiba urwango n’urupfu, kubona nk’abavandimwe abo bose bafata uyu munsi nk’abanzi bagomba kurwanya; rwose bahagarike ubwo bwicanyi. Nibareke inzira y’intambara maze bagane inzira y’ibiganiro, imbabazi n’iy’ubwiyunge, kugira ngo himakazwe ubutabera n’ukwizera hagati yabo. Ikigaragara ni uko hirya no hino mu bantu, amakimbirane n’intambara byangiza ubwumvikane kandi bigatera amacakubiri n’ibikomere bisaba igihe kirekire kugira ngo bikire. Intambara zituma abantu batagera ku ntego baba barihaye mu mibereho yabo no mu iterambere ryabo. Igihe cyose hazakomeza kubaho ubucuruzi bw’intwaro nk’uko bimeze muri iki gihe, hazakomeza no kuboneka urwitwazo rwo gushoza intambara. Kubw’izo mpamvu, kimwe n’abambanjirije ndongera guhamagarira abakwirakwiza intwaro kubihagarika no gufasha intwaro hasi, bahereye mu guhagarika icura ry’intwaro za kirimbuzi. Ariko ntibyatubuza kubona ko amasezerano mpuzamahanga n’amategeko y’ibihugu, n’ubwo ari ngombwa bwose, kandi rwose bikaba bikenewe, ariko ibyo byonyine bidahagije ngo birinde isi amakimbirane n’intambara. Guhindura imitima ni ngombwa. Bituma buri wese abona muri mugenzi we umuvandimwe, agomba kwitaho, no gufatanya nawe kugira ngo bubake ubuzima bwiza bw’abatuye isi. Ibyo ni byo bishishikaje abantu banyuranye, harimo imiryango n’amashyirahamwe y’abihayimana kugira ngo amahoro asagambe. Ndifuza ko abantu barangwa buri gihe n’ubwitange, baharanira kugira uburenganzira ku mahoro, nk’uburenganzira bw’ibanze, ari na cyo kintu cy’ingenzi gikomeye ku bundi burenganzira bwose bwa muntu. Inyoroshyo, ruswa n’ubwicanyi bibangamira ubuvandimwe

7. Kwiyemeza guteza imbere ubuvandimwe, bituma buri wese abaho neza. Bityo rero ibyifuzo by’abantu cyane cyane abakiri bato, ntibigomba kuburizwamo no kudahabwa agaciro. Ni gombwa kubaha icyizere cy’uko bishoka gushyirwa mu bikorwa. Ariko na none ibyo byifuzo ntibigomba kwitiranywa n’irari ryacu. Ahubwo, byaba byiza kubikora mu rukundo, buri wese aharanira ku rushaho kubaha mugenzi we(Rm 12, 10). Ndetse no mu mpaka zisanzwe zitabura mu buzima, ni ngombwa kwibuka ko turi abavandimwe. Bityo tukitoza kudafata mugenzi wacu nk’umwanzi cyangwa nk’umuntu duhanganye tugomba kwikiza. Ubuvandimwe buzana amahoro mu bantu, kuko butuma habaho ubwigenge n’ubutabera ku muntu ku giti cye, no ku bandi muri rusange. Abanyapolitiki bagomba gukora ku buryo bita kuri iki kintu. Abaturage nabo bagomba kwumva neza ko bahagarariwe n’abategetsi mu cyubahiro no mu bwisanzure. Nyamara, akenshi si ko bigenda, hagati y’abaturage n’ubutegetsi, hakunda kuzamo inyungu buri ruhande rukurura rwishyira; ibyo bikamunga ya mibanire, bigatuma habaho amakimbirane ahoraho. Umutima w’ubuvandimwe w’umwimerere ni wo utsinda ukwikunda gukunze gutuma abantu batabaho mu bwisanzure no mu bwumvikane. Uko kwikunda kw’abantu gufata indi ntera, mu buryo butandukanye bw’inyoroshyo na ruswa, muri iki gihe bimaze gukwira hose, haba mu duco tw’abagizi ba nabi, uhereye mu matsinda mato mato, ukageza mu matsinda ari ku rwego rw’isi, ari na yo yica ku buryo budasubirwaho amategeko n’ubutabera, agahonyora n’uburenganzira bwa kamere muntu. Bene ayo matsinda atuka Imana, cyane cyane iyo abayagize bayitiriye amazina aganisha ku Mana, nyamara bagahindukira bagahemukira abavandimwe babo, kandi bakangiza n’isi. Ndatekereza na none icyorezo cy’icuruzwa ry’ibiyobyabwenge benshi bashakiramo indonke, birengagiza amategeko agenga abantu; hari kwangiza ibidukikije n’ikirere; hakaba amarorerwa yo gukoresha abantu mu buryo bw’ikirenga; ndatekereza kandi n’ikoreshwa ry’amafaranga ku buryo bunyuranye n’amategeko, ibyo bikaba byarafashe intera ibangamiye uburyo busanzwe bukoreshwa mu micungire y’umutungo mu mibereho y’abantu, bigatuma imbaga y’abatabarika, abagabo n’abagore irushaho gutindahara. Ndatekereza ingeso y’uburaya buri munsi ihitana inzirakarengane, cyane cyane mu bakiri bato, bakabura ubuzima bwabo. Hari kandi n’amahano y’icuruzwa ry’abantu, n’ihohoterwa ry’abana, ubucakara bugifite ubukana mu duce tumwe na tumwe tw’isi; hari n’amahano akenshi abantu batumva neza -ay’abimukira bimuka babitewe n’ubusumbane. Papa Yohani wa XXIII yanditse kuri iyo ngingo agira ati : « Abantu bazubakira gusa ku mbaraga zabo, abo ngabo nta kintu na kimwe cy’ubumuntu bazagira byanze bikunze, ahubwo bazonona ubwisanzure bwa muntu aho kububungabunga no kubuteza imbere ». Ariko na none, umuntu ashobora guhinduka, ari nayo mpamvu tutagomba na rimwe gucika intege ko bishoboka guhindura ubuzima. Ndashaka ko ubu butumwa buba ubutumwa bw’icyizere ku bantu bose, ndetse no kubakoze ibikorwa by’ubugizi bwa nabi, kuko Imana idashaka urupfu rw’umunyabyaha, ahubwo ishaka ko yisubiraho kandi akabaho (Ez.18,23) Mu mibereho y’abantu muri rusange, kubirebana n’ihohoterwa n’ibihano bitangwa, hakoreshwa uburyo bwo gufunga abantu hatubahirijwe uburenganzira bwa muntu, aho usanga abagororwa bafatwa nk’aho atari abantu, uburenganzira bwabo ntibwubahirizwe. Kiliziya ihora igerageza gukora bucece ibintu binyuranye muri urwo rwego, idasakuza. Ndasaba kandi ndashishikariza abantu b’umutima mwiza, gukora byinshi kurushaho, kandi nizeye ko ibyo bikorwa by’abagabo n’abagore b’intwari bizashyigikirwa n’ubutegetsi bwa za Leta. Ubuvandimwe budufasha kurinda no kubungabunga ibidukikije

8. Umuryango w’abantu wahawe n’Umuremyi ibidukikije nk’impano rusange. Uburyo umukristu abona ibyaremwe, ni ukubona ibi bidukikije nk’ibintu tugomba kwifashisha, ariko ku buryo buboneye. Ni ukuvuga kubibonamo amategeko yanditse muri kamere yabyo yo kubikoresha mu nyungu rusange, twubahiriza ubwiza bwabyo, kandi buri kintu gikoreshwa icyo cyagenewe. Muri make, ibyaremwe Imana yabishyize imbere yacu, kandi duhamagariwe kubiyobora ku buryo buboneye. Nyamara, akenshi usanga tuyoborwa n’irari, ubwirasi n’inyota yo kubitegeka, kubitunga, kubihindagura uko twishakiye tugamije inyungu zacu bwite. Ntabwo twita ku bidukikije, ntitubyubaha, ntabwo tubifata nk’impano Imana yaduhaye ku buntu ngo tuyiteho kandi ngo tuyikoreshe tugirira abavandimwe bacu cyane cyane abazabaho nyuma yacu. By’umwihariko ubuhinzi, ni igice cy’ingenzi cyagenewe kwita no kubungabunga ubutaka ngo butunge bene muntu. Kuri iyo ngingo, kuba hahoraho inzara y’urudaca mu isi, binteye gusangira namwe iki kibazo: Dukoresha dute umutungo w’ubutaka? Abantu bose bo muri iki gihe bakwiye gutekereza neza, bagaha agaciro ibintu binyuranye bitanga umusaruro. Ni ngombwa rwose gukoresha neza umutungo (kamere) w’ubutaka ku buryo abantu baticwa n’inzara. Hari uburyo bwinshi bugeragezwa, ariko ntibukwiye kugarukira ku kongera umusaruro gusa. Birazwi neza ko muri ibi bihe umusaruro uboneka uhagije, ariko ugasanga hari za miliyoni z’abantu bashonje n’abicwa n’inzara hirya no hino kw’isi. Ni agahoma-munwa. Ni ngombwa rwose gushyiraho uburyo bwatuma abantu bose babona ibibatunga, atari ukugira ngo hatabaho intera hagati y’abifite n’abagenewe no gutungwa n’utuvungukira, ahubwo kugira ngo hubahirizwe itegeko ry’ubutabera, uburinganire no kubahana bikwiye buri muntu wese. Ku bw’izo mpamvu, ndashaka kwibutsa buri wese ko ibyaremwe byose ari ibya bose, ihame rikomeye rigena imikoreshereze y’umutungo, dusanga mu nyigisho z’imibirebeho y’abantu za Kiliziya (Doctrine sociale de l’Eglise). Kubahiriza iryo hame ni bwo buryo bw’ingenzi bwatuma habaho isaranganya nyaryo ry’umutungo w’ibanze, buri muntu wese akeneye kandi afitiye uburenganzira.

UMWANZURO

9. Ubuvandimwe bukeneye kwongera kubaho, gukundwa, kwamamazwa no gushimagirwa. Ariko ni urukundo rw’Imana rwonyine rutuma dushobora kwakira no kubaho byuzuye nk’abavandimwe. Politiki y’ukuri n’ubukungu nyabwo ntishoboka mu gihe cyose hakwirengagizwa guha umwanya w’ibanze umuntu waremwe n’Imana. Iyo habuzemo kumenya Imana, buri gikorwa cyose cya muntu gihinduka nkene, n’abantu bagahinduka ibikoresho abandi bakuramo inyungu zabo. Politiki ihamye y’ubukungu, igomba gushingira ku buvandimwe. Nitwemera guhindura imyumvire, tukarangamira gukunda abantu bose (umugabo n’umugore), ni bwo politiki ihamye y’ubukungu ishingiye ku rukundo rwa kivandimwe izashobora kuba koko igikoresho cy’iterambere rya muntu uko yakabaye wese ndetse n’ishingiro ry’amahoro. Twebwe abakristu twemera ko muri Kiliziya, ko buri wese ari umuyoboke kandi ko dukeneranye, kuko buri wese Kristu yamugeneye ingabire ye bwite kugira ngo igirire akamaro abandi (Ef 4,7.25). Kristu yaje mu nsi kugira ngo atuzanire ingabire z’Imana, ubushobozi bwo kugira uruhare ku buzima bwe. Ibyo bidusaba natwe kubaka umubano wa kivandimwe, urangwa no gufashanya, imbabazi, kwitangira abandi, nk’uko Imana yadukunze ikemera gutanga uwatubambiwe akazuka kugira ngo atwigarure twese: « Mbahaye itegeko rishya: nimukundane, kandi mukundane nk’uko nabakunze. Icyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye, ni urukundo muzaba mufitanye (Yh13, 34-45). Ubu butumwa bwiza, ni bwo tuma buri wese agomba gutera intambwe ajya imbere. Ni umwitozo ugoye, udusaba kwakira no gutega amatwi akabaro ka mugenzi wacu, na wa wundi uri ikantarange, twiyemeza gukurikira inzira y’urukundo rwitangira buri wese, nta kiguzi. Kristu ahobera buri wese, ntashaka ko haba n’umwe wazimira « Imana ntiyohereje umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo yagira ngo akize isi (Yh3, 17) ». Ibyo yabikoze nta n’umwe akandamije cyangwa ahatiye kumwakira mu mutima we. « Ahubwo umukuru muri mwe nagenze nk’aho ari we muto, kandi umutware ahinduke umugaragu ». Uwo ni Yezu ubivuga. Jyewe rero, ndi hagati yanyu nk’umuhereza!(Lk 22,26.27). Buri gikorwa cyose kigomba kurangwa n’imyifatire yo kwitangira abandi, cyane cyane abari kure yacu n’abintamenyekana. Ubwitange ni ryo shingiro n’ireme ry’ubuvandimwe bwubaka amahoro. Bikira Mariya, Umubyeyi wa Yezu Kristu, adufashe iminsi yose kumva no kubaho nk’abavandimwe dukomora ku Mwana we, kugira ngo dushobore kuzanira buri muntu amahoro, kuri iyi si yacu dukunda.

Bikorewe i Vatikani, ku wa 8 Ukuboza 2013

Papa Fransisiko


Byanditswe : 2015-09-21 21:08:29
Uwabitangaje : Diocese Byumba

Aho tubarizwa
Cathedrale de ByumbaDiyosezi ya Byumba,
Agasanduku k'amabaruwa: 05 Byumba,
Repubulika y'u Rwanda
Terefoni : +250 788 551 851
Imeri: diocabyumba@yahoo.fr
Uburenganzira bw'Umuhanzi ©2022, Diyosezi ya Byumba, Umwihariko ku burenganzira bwose!
Byubatswe na Robert Makuta