Ikinyarwanda English Français
Recent Publications
Messages of the Bishop
Upcoming Events
HOMEPAGE >> READING MASS
>> Ordinary season

Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 10 Gisanzwe, C

Isomo rya mbere : 1 Bam 17, 17-24


Igitabo cya mbere cy’Abami

Mu rugo umuhanuzi Eliya yabagamo, 17umwana w’uwo mugore nyir’urugo yararwaye. Indwara ye irakomera ku buryo yamuhitanye. 18Umugore abwira Eliya ati “Mpfa iki nawe muntu w’Imana ? Ese wazanywe iwanjye no kwibutsa Imana icyaha cyanjye, ngo wicishe umwana wanjye ?” 19Eliya aramusubiza ati “Mpa umwana wawe !” Amumukura mu gituza, aramufata amujyana mu nzu yo hejuru yararagamo, amuryamisha ku buriri bwe. 20Hanyuma atakambira Uhoraho agira ati “Uhoraho Mana yanjye, ese urashaka kugirira nabi uyu mupfakazi wancumbikiye, umwicira umwana ?” 21Eliya arambarara gatatu hejuru y’umwana, maze atakambira Uhoraho agira ati “Uhoraho Mana yanjye, umwuka w’uyu mwana numugarukemo !” 22Uhoraho yumva ijwi rya Eliya, maze umwuka w’umwana umugarukamo asubirana ubuzima. 23Eliya afata umwana, amukura mu nzu yo hejuru aramumanukana amuhereza nyina. Eliya aravuga ati “Dore umwana wawe ni muzima.” 24Umugore abwira Eliya ati “Yego, noneho ubu menye ko uri umuntu w’Imana, kandi ko ijambo ry’Uhoraho uvuga ari ukuri.”   


Kuzirikana : Zab 30 (29), 3-4, 5-6ab, 6cd-12, 13


ZABURI

Inyik/ Ndakurata Uhoraho, kuko wampaye kwegura umutwe.

 • Uhoraho Mana yanjye, naragutakiye maze urankiza ;
 • Uhoraho, wanzamuye ikuzimu,
 • maze ungarurira kure nenda gupfa.

 

 • Nimucurangire Uhoraho, mwebwe abayoboke be,
 • mumwogeze muririmba ubutungane bwe ;
 • kuko uburakari bwe butamara akanya,
 • naho ubutoneshe bwe bugahoraho iteka.

 

 • Ijoro ryose riba amarira gusa,
 • ariko igitondo kigatangaza impundu z’ibyishimo.
 • Nuko amaganya yanjye uherako uyahindura imbyino,
 • ikigunira nari nambaye ugisimbuza imyenda y’ibirori.

 

 • Ni yo mpamvu umutima wanjye uzakuririmba ubudatuza,
 • Uhoraho Mana yanjye, nzagusingiza iteka ryose.

Isomo rya kabiri : Gal 1, 11-19


Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyagalati

11Mbibamenyeshe rero bavandimwe, iyo Nkuru Nziza nabigishije si iy’umuntu, 12si n’umuntu nyikesha kandi si umuntu wayinyigishije : ni Yezu Kristu wayimpishuriye. 13Mwumvise kandi imigirire yanjye kera nkiri mu kiyahudi : ko natotezaga bikabije Kiliziya  y’Imana nshaka kuyitsemba. 14Kandi benshi mu bo tungana dusangiye n’ubwoko, nabarushaga gukurikiza idini ya kiyahudi, nkabasumbya ishyaka ryo guharanira umuco karande w’abasokuruza.

15Nyamara umunsi Uwanyitoranyirije nkiri mu nda ya mama, yampamagaye ku bw’ineza ye 16ngo ampishurire Umwana we kugira ngo mwamamaze mu mahanga, ako kanya nahise mpaguruka nta we niriwe ngisha inama, 17habe no kuzamuka i Yeruzalemu ngo nsange abantanze kuba intumwa ; ahubwo nagiye muri Arabiya, nyuma ngaruka i Damasi. 18Nyuma y’imyaka itatu ni bwo nazamutse i Yeruzalemu kureba Petero, tumarana iminsi cumi n’itanu. 19Nta yindi ntumwa twabonanye, uretse Yakobo umuvandimwe wa Nyagasani.


Ibango-ndirimbo ribanziriza Ivanjili : Lk 7, 16


Alleluya Alleluya.

 • Umuhanuzi ukomeye yaduturutsemo :
 • Imana yasuye umuryango wayo.

Alleluya.


Ivanjili Ntagatifu : Lk 7, 11-17


+ Luka

Muri icyo gihe, 11Yezu arakomeza ajya mu mugi witwa Nayini.

Abigishwa be n’abandi benshi baramukurikira. 12Ngo agere hafi y’irembo ry’umugi, ahura n’abahetse umurambo bajya guhamba umuhungu w’ikinege, nyina akaba yari umupfakazi ; kandi abantu benshi bo muri uwo mugi bari bamuherekeje. 13Nyagasani amubonye amugirira impuhwe ; aramubwira ati”Wirira !” 14Nuko yegera ikiriba agikoraho, abari bagihetse barahagarara. Aravuga ati “Wa musore we, ndabigutegetse haguruka !” 15Nuko uwari wapfuye areguka aricara, atangira kuvuga. Yezu amusubiza nyina. 16Bose ubwoba burabataha, basingiza Imana bavuga bati “Umuhanuzi ukomeye yaduturutsemo, kandi Imana yasuye umuryango wayo.” 17Iyo nkuru isakara muri Yudeya yose, no mu gihugu cyose kiyikikije.Saints and Readings
Friday,
September 30, 2022

THE SAINT OF THE DAY

Yeronimo (340 – 420)

Umunsi wibukwa >> 2Tim 3,14-17; Lk 24,44-49
Catechism and Spirituality
Liturgical Calendar
Icyumweru cya 26, Igihe gisanzwe
Umwaka C, Imbangikane
Kuwa gatanu, kwambara icyatsi
Isomo rya 1 : Yobu 38,1.12-21; 40,3-5
Kuzirikana : Zab 139 (138)

Ivanjili : Lk 10,13-16.
Addresses
Cathedrale de ByumbaCatholic Diocese of Byumba,
P.O. Box 05 Byumba,
The Republic of Rwanda
Telephone : +250 788 551 851
Email: diocabyumba@yahoo.fr
Copyright ©2022, Catholic Diocese of Byumba, All rights reserved
Designed by Robert Makuta