Ikinyarwanda English Français
Recent Publications
Messages of the Bishop
Upcoming Events
HOMEPAGE >> READING MASS
>> The liturgical time of Lent

Amasomo yo ku cyumweru, icyumweru cya 1 cy'Igisibo, C

Isomo rya mbere : Ivug 26, 4-10


Igitabo cy'Ivugururamategeko

Musa abwira imbaga y' Abayisraheli ati «Nujya gutura umuganura w'ibyo wejeje, 4umuherezebitambo azakwakira icyibo, agitereke hasi imbere y'urutambiro rw'Uhoraho Imana yawe. 5Nuko uvugire imbere y'Uhoraho Imana yawe uti 'Sogokuruza yari Umwaramu wagendaga yangara, asuhukira mu Misiri; abayo ari umusuhuke, ari hamwe n' abantu bake cyane bari bamuherekeje. Arahororokera aba imbaga ikomeye, ifite amaboko kandi itubutse. 6Ariko Abanyamisiri batugiriye nabi, baduhindura abatindi, banadukoresha ku gahato imirimo y'ubucakara iruhanyije. 7Nuko dutakira Uhoraho, Imana y’abasokuruza bacu. Uhoraho na we yumva imiborogo yacu ; areba ukuntu twari indushyi, turi mu kaga kandi tunashikamiwe. 8Maze Uhoraho adukuza mu Misiri imbaraga n'umurego by'ukuboko kwe ; abigira kandi agaragaza ibikorwa bikanganye, n'ibimenyetso n'ibitangaza. 9Atugeza aha hantu aduha iki gihugu, ari igihugu gitemba amata n'ubuki. 10None dore nzanye umuganura w'ibyeze mu butaka wampaye, wowe Uhoraho' .»


Kuzirikana : Zab 91 (90),1-2,10-11,12-13, 14-15b


ZABURI

Inyik/ Nyagasani, utube hafi mu gihe cy'amage.

 • Umuntu utuye aho Usumbabyose yibera,
 • yikinga mu gacucu k'Ushoborabyose.
 • Ndabwira Uhoraho nti
 • «Uri Ubuhungiro bwanjye n'inkunga yanjye,
 • Mana yanjye, ni wowe niringiye!»

 

 • Icyago ntikizagushyikira,
 • n'icyorezo ntikizegera ihema ryawe,
 • kuko yategetse abamalayika be,
 • kukurinda mu nzira zawe zose.

 

 • Bazagutwara mu maboko yabo,
 • ngo ikirenge cyawe kitazatsitara ku ibuye ;
 • uzakandagira intare n'impiri,
 • uribate urusamagwe n'ikiyoka kinini.

 

 • «Ubwo yanyiziritseho nzamuzigura,
 • nzamurinda kuko azi izina ryanjye.
 • Nanyiyambaza nzamwitaba,
 • nzamuba hafi mu gihe cy'amage.»

Isomo rya kabiri : Rom 10,8-13


Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyaroma 

Bavandimwe, dusoma mu Byanditswe ngo 8«Ijambo rikuri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe.» Iryo jambo ni iry'ukwemera twamamaza. 9Kuko niba wamamarisha umunwa wawe ko Kristu ari Nyagasani, kandi ukemera rnu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzarokorwa. 10Nuko rero umuntu yemera n'umutima bikamuha ubutungane, yakwamamarisha umunwa bikamuha uburokorwe. 11Kuko Ibyanditswe bivuga ngo «Umwemera wese ntazakozwa isoni.»
12 Nta tandukanyirizo rero hagati y'Umuyahudi n'Umugereki: Nyagasani ni umwe kuri bose, akungahaza abamwambaza bose. 13Kuko «umuntu wese uzambaza izina rya Nyagasani azarokorwa.»


Ibango-ndirimbo ribanziriza Ivanjili :


Nyagasani, Ijambo ryawe ni Ukuri, n'itegeko ryawe rikaba agakiza.

 • Umuntu ntatungwa n'umugati gusa,
 • ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana.<

  Ivanjili Ntagatifu : Lk 4, 1-13


  + Luka 

  Muri icyo gihe, Yezu amaze kubatizwa 1ava ku nkombe ya Yorudani yuzuye Roho Mutagatifu, maze ajyanwa na Roho Mutagatifu mu butayu. 2Ahamara iminsi mirongo ine ashukwa na Sekibi ; ntiyagira icyo arya muri iyo minsi, maze ishize arasonza. 3Nuko Sekibi aramubwira ati «Niba uri Umwana w'Imana, tegeka iri buye rihinduke umugati.» 4Yezu aramusubiza ati «Haranditswe ngo 'Umuntu ntatungwa n'umugati gusa. ' »

  5Sekibi amujyana ahantu hirengeye, mu kanya gato amwereka ibihugu byose byo ku isi, 6aramubwira ati « Nzaguha gutegeka biriya bihugu byose, nguhe n'ubukire bwabyo kuko nabihawe kandi nkabigabira uwo nshatse. 7Wowe rero nundamya, biriya byose biraba ibyawe.» 8Yezu aramusubiza ati «Haranditswe ngo 'Uzaramya Nyagasani Imana yawe, abe ari We uzasenga wenyine. ' »

  9Noneho amujyana i Yeruzalemu, amuhagarika ku gasongero k'Ingoro maze aramubwira ati «Niba uri Umwana w'Imana, ngaho simbuka! 10Kuko handitswe ngo 'Izategeka abamalayika bayo bakurinde.' 11Kandi ngo 'Bazagusama kugira ngo udatsitara ku ibuye.'» 12Yezu aramusubiza ati «Byaravuzwe ngo 'Ntuzagerageze Nyagasani Imana yawe.'» 13Sekibi amaze kumushuka ku buryo bwose amusiga aho, ariko amuteze ikindi gihe.Saints and Readings
Friday,
September 30, 2022

THE SAINT OF THE DAY

Yeronimo (340 – 420)

Umunsi wibukwa >> 2Tim 3,14-17; Lk 24,44-49
Catechism and Spirituality
Liturgical Calendar
Icyumweru cya 26, Igihe gisanzwe
Umwaka C, Imbangikane
Kuwa gatanu, kwambara icyatsi
Isomo rya 1 : Yobu 38,1.12-21; 40,3-5
Kuzirikana : Zab 139 (138)

Ivanjili : Lk 10,13-16.
Addresses
Cathedrale de ByumbaCatholic Diocese of Byumba,
P.O. Box 05 Byumba,
The Republic of Rwanda
Telephone : +250 788 551 851
Email: diocabyumba@yahoo.fr
Copyright ©2022, Catholic Diocese of Byumba, All rights reserved
Designed by Robert Makuta