Ikinyarwanda English Français
Ibiheruka gutangazwa
Ubutumwa bw'Umwepiskopi
Gahunda y'ibikorwa
IKAZE >> IJAMBO RY'IMANA
>> Igihe cy'Igisibo

Amasomo yo ku munsi w'Amavuta Matagatifu, icyumweru cya 6 cy'Igisibo

Isomo rya mbere : Iz 61, 1-3a. 6a.8b-9


Umuhanuzi Izayi

1Umwuka w’Uhoraho urantwikiriye, kuko Uhoraho yantoye akansiga amavuta; yanyohereje gushyira abakene inkuru nziza, komora abafite umutima wamenaguritse, gutangariza imbohe ko zibohowe, n’abapfukiranwaga ko bafunguwe, 2kwamamaza umwaka w’impuhwe z’Uhoraho, umunsi w’ukwihorera kw’Imana yacu, guhumuriza abari mu cyunamo bose, 3kwambika ikamba abashavuye b’i Siyoni. Bazambikwa ikamba mu kigwi cy’ivu, umwambaro w’umurimbo mu cyimbo cy’ibigunira, basigwe amavuta y’ibyishimo mu mwanya w’umubabaro. 6aNaho mwebwe muzitwa «abaherezabitambo b’Uhoraho», bazabite «abagaragu b’Imana yacu». 8Nzabaha igihembo cyanyu nta buryarya, nzagirane namwe Isezerano rizahoraho iteka. 9Ababakomokaho bazamenyekana mu mahanga, urubyaro rwanyu rwamamare mu miryango; abazarubona bose bazamenyereho ko ari urubyaro Uhoraho yahaye umugisha.


Kuzirikana : Zab 89 (88), 20a. 21,22.25, 27.29


ZABURI

Inyik/ Nyagasani, ni wowe ufite amagambo y’Isezerano rihoraho.

 • Kera wavuganiye n’abayoboke bawe mu ibonekerwa,
 • maze uravuga uti «Nasanze Dawudi yambera umugaragu,
 • maze musiga amavuta yanjye matagatifu.

 

 • «Ikiganza cyanjye kizamuramira,
 • n’ukuboko kwanjye kuzamutize imbaraga!
 • Ubudahemuka bwanjye n’impuhwe zanjye bizahorana na we,
 • maze azegure umutwe kubera izina ryanjye.

 

 • «We azanyiyambaza agira ati ‘Uri Data,
 • uri Imana yanjye, uri urutare nkesha agakiza!’
 • Nzamukomereza impuhwe zanjye ubuziraherezo,
 • kandi iryo sezerano ntirizasubirwaho.»

Isomo rya kabiri : Hish 1, 5-8


Ibyahishuriwe Yohani Intumwa

Bavandimwe, nimugire ineza n’amahoro 5bituruka kuri Yezu Kristu, umuhamya w’indahemuka, umuvukambere mu bapfuye n’umugenga w’abami bo ku isi. Koko Kristu aradukunda; yadukijije ibyaha akoresheje amaraso ye, 6maze atugira ihanga rya cyami n’abaherezabitambo, kugira ngo dukorere Imana Se. Naharirwe rero ikuzo n’ububasha, uko ibihe bihora bisimburana iteka! Amen! 7Nguyu araje rwagati mu bicu, maze icyitwa ijisho cyose kizamubone, ndetse n’abamuhinguranyije: imiryango yose y’isi izajya mu cyunamo ku mpamvu ye. Ni byo koko! Amen! 8Ni jyewe Alufa na Omega, Intangiriro n’Iherezo, - uwo ni Nyagasani Imana ubivuga - Uriho, Uwahozeho kandi Ugiye kuza, Umushoborabyose.


Ibango-ndirimbo ribanziriza Ivanjili : Iz 61, 1


Ikuzo n’ibisingizo ni ibyawe, Nyagasani Yezu.

 • Umwuka w’Uhoraho uragutwikiriye,
 • Yakohereje gushyira abakene Inkuru Nziza y’umukiro.

Ikuzo n’ibisi

Ivanjili Ntagatifu : Lk 4, 16-21


+ Luka

Muri icyo gihe, 16Yezu ajya i Nazareti aho yari yararerewe, maze nk’uko yabimenyereye, yinjira mu isengero ku munsi w’isabato; nuko arahaguruka ngo asome Ibyanditswe bitagatifu. 17Bamuhereza igitabo cy’umuhanuzi Izayi, arakibumbura, abona ahanditse ngo

18«Roho wa Nyagasani arantwikiriye,

Kuko yantoye akansiga amavuta,

agira ngo ngeze Inkuru Nziza ku bakene,

ntangarize imbohe ko zibohowe,

n’impumyi ko zihumutse,

n’abapfukiranwaga ko babohowe,

19kandi namamaze umwaka w’impuhwe za Nyagasani.»

20Yezu abumba igitabo, agisubiza umuhereza maze aricara; mu isengero bose bari bamuhanze amaso. 21Nuko atangira kubabwira ati «Ibiri mu isomo mumaze kumva, mumenye ko byujujwe uyu munsi.»Uburenganzira bw'Umuhanzi ©2022, Diyosezi ya Byumba, Umwihariko ku burenganzira bwose!
Byubatswe na Robert Makuta